Hollow Polypropylene

 

45mm Diameter

 

Natural, Un-machined

October 14, 2021

PPH 45.00

Hollow Polypropylene   45mm Diameter   Natural, Un-machined
November 22, 2019

PPH0750

Hollow Polypropylene   3/4″ Diameter   Natural, Machined
November 22, 2019

PPH1000

Hollow Polypropylene   1″ Diameter   Natural, Machined
November 22, 2019

PPH1400

Hollow Polypropylene   1.4″ Diameter   Natural, Machined
November 22, 2019

PPH 10.00

Hollow Polypropylene   10mm Diameter   Natural, Un-machined
November 22, 2019

PPH 100.00

Hollow Polypropylene   100mm Diameter   Natural, Un-machined
November 22, 2019

PPH 150.00

Hollow Polypropylene   150mm Diameter   Natural, Un-machined
November 22, 2019

PPH 20.00

Hollow Polypropylene   20mm Diameter   Natural, Un-machined
November 22, 2019

PPH 38.00

Hollow Polypropylene   38mm Diameter   Natural, Un-machined