Hollow Polypropylene

 

10mm Diameter

 

Natural, Un-machined

November 22, 2019

PPH 10.00

Hollow Polypropylene   10mm Diameter   Natural, Un-machined
November 22, 2019

NY 10.00

Nylon 66   10mm Diameter   Natural
November 22, 2019

DL 10.00

Acetal   10mm Diameter
November 22, 2019

HDPEH 10.00NATURAL

Hollow HDPE 10mm Diameter (Machined) Natural
November 22, 2019

HDPEH 10.00ORANGE

Hollow HDPE   10mm Diameter (Unmachined)   Orange